PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

V rámci projektu OP VK Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích jsou průběžně jednotlivými autory tvořeny metodické materiály, příručky, pracovní listy, aj. V rámci přípravy těchto materiálů je pro potřeby projektu užíváno citací různých zdrojů – videa, audia i dalších veřejně dostupných materiálů.

Řešitelský tým tímto prohlašuje, že v rámci projektu postupuje v souladu s platnými právními předpisy ČR, především pak v souladu s ustanoveními § 29 a §31 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny použité audio i video nahrávky pro potřebu projektu jsou řádně citovány, citace odpovídají platné citační normě ČSN ISO 690.

Řešitelský tým si vyhrazuje právo odmítnout materiály autorů, které porušují daná ustanovení autorského zákona. Předáním materiálu autor závazně prohlašuje, že je výlučným autorem zaslaného textu, že pravdivě a úplně uvádí použitou literaturu a že jde o text, jež je vytvořen v souladu s autorským zákonem. Autor tímto dále prohlašuje, že si je vědom všech následků, které mohou v případě nepravdivosti tohoto prohlášení nastat.

V Olomouci dne 10.10.2011
Zpracovala: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.