ÚVOD

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se vám do rukou soubor pracovních listů Komunikační výchova v praxi. Představuje závěrečný výstup z projektu OPVK ESF Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích, který byl realizován v letech 2010 – 2012.

Základními cíli projektu bylo připravit k vydání jednak soubor pracovních listů pro podporu komunikační výchovy, jednak soubor studijních opor zaměřených na problematiku mluveného projevu.

Na výstupech se podílely dva spolupracující týmy: kolektiv pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci, která byla zároveň řešitelem celého projektu, a společnost Face of New Europe, která v rámci projektu organizovala celostátní soutěž pro žáky ZŠ a VG nazvanou Mladý Demosthenes a připravovala studijní opory zaměřené na rozvíjení kompetencí v mluvených projevech žáků.

Komunikační výchova v praxi je výsledkem tříleté spolupráce vysokoškolských pedagogů z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty UP v Olomouci a spolupracovníků z dalších univerzit, učitelů a žáků základních škol a víceletých gymnázií. Cílem našeho projektu bylo připravit takové výukové materiály, které by vycházely z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro základní a gymnaziální vzdělávání a umožňovaly vyučujícím naplňovat jeho záměry. Pracovní listy vycházejí rovněž z klíčových kompetencí a očekávaných výstupů RVP.

Pracovní listy jsou primárně určeny učitelům českého jazyka a literatury, kteří požadavky kladené na komunikační výchovu realizují ve výuce v největší míře, ale věříme, že mnohá témata mohou využít také učitelé občanské výchovy, dějepisu, přírodopisu, mediální výchovy a dalších předmětů. Jak byly pracovní listy připravovány? Autoři nejprve vypracovali první verze, které jsme rozesílali na základní školy a víceletá gymnázia, kde je učitelé se svými žáky ověřovali. Po následující analýze, na níž se podíleli lektoři a autoři, byly vypracovány druhé verze, které byly postoupeny evaluaci neboli zhodnocení podle předem zadaných kritérií. Na evaluaci se podíleli jak vysokoškolští odborníci, tak pedagogové z praxe. Poté autoři připravili definitivní verze pracovních listů.

Jaké typy pracovních listů máte k dispozici?
V největší míře jsou zastoupeny pracovní listy realizovatelné v rámci jedné vyučovací hodiny, popřípadě se zadáním stručné domácí aktivity. Dále jsme připravili takzvané střednědobé aktivity, jejichž plnění spočívá zejména v domácí přípravě, ve vyhledávání a třídění informací a v následné časově nepříliš náročné prezentaci výsledků. Třetím typem jsou pak projekty, které jsou časově nejnáročnější. Doba na zpracování je vždy uvedena v jednotlivých projektech. Projekty jsou zaměřeny na rozvíjení samostatnosti, kreativity, na schopnost orientovat se v praktických záležitostech, na schopnost vyhledávat informace a zobecňovat je, řešit problémy ad.

Zatímco pracovní listy neobsahují metodické pokyny pro vyučující (ty najdete v samostatném adresáři Komunikační výchova v praxi – metodický průvodce), střednědobé aktivity a projekty metodické pokyny obsahují. Z hlediska zaměření lze pracovní listy vnímat jako monotematické a polytematické. Monotematické se zabývají konkrétním tématem, polytematické kladou větší důraz na využití mezipředmětových vztahů.

Jaké formy a metody práce jsou v pracovních listech akcentovány?
Vedle tradičních forem a metod práce jsme se snažili, aby žáci mohli rozvíjet svoji samostatnost a kreativitu, což umožňují metody pětilístku, I.N.S.E.R.T., myšlenková mapa, brainstorming, metoda soudu a další. Jakou má soubor strukturu? Na úvod jsme zařadili vzdělávací oblast Český jazyk a literatura, následuje členění podle průřezových témat RVP ZV: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.

Jak lze pracovní listy využívat?
Záleží na přístupu vyučujícího. Může si vybrat libovolný pracovní list, který zadá v kompletní nebo v redukované podobě. Učitel také posoudí, pro který ročník a v kterém předmětu může zvolený pracovní list uplatnit. Členění pracovních listů podle jednotlivých průřezových témat jednak usnadňuje orientaci, jednak umožňuje vyučujícímu zvolit si takové téma, které je z hlediska tematického i metodologického vyhovující. Během koncipování jednotlivých pracovních listů, střednědobých aktivit i projektů jsme dbali na to, aby byly pro žáky přitažlivé, aby se při plnění jednotlivých aktivit nenudili. Je samozřejmé, že pracovní listy nesuplují látku v učebnicích. Jsou určeny především k tomu, aby rozvíjely klíčové kompetence a naplňovaly očekávané výstupy. Tyto aspekty jsou vymezeny v jednotlivých metodických průvodcích zpracovaných ke každému pracovníku listu.

Chtěli bychom poděkovat všem autorům, lektorům a evaluátorům, kteří se podíleli na odborné přípravě našich výukových materiálů. Poděkování patří také učitelům základních škol a víceletých gymnázií, kteří naše pracovní listy ověřovali. Věříme, že tato prakticky zaměřená publikace určená především žákům a učitelům splní svůj účel a najde si široké praktické využití.

Za kolektiv autorů

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
koordinátor projektu