menu1 menu1 menu1
menu1 menu1 menu1

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury, PdF UP 

Příspěvek je zaměřen na použití frazémů s číselnými výrazy. Prvním cílem příspěvku je posoudit, do jaké míry je problematika frazeologie obsažena v učebnicích pro víceletá gymnázia. Dalším cílem bylo zjistit, jak jsou žáci 3. a 4. ročníku víceletého gymnázia schopni používat frazémy obsahující  číselné výrazy ve slohovém útvaru. Frazémy jsme klasifikovali podle slovnědruhového hlediska.

 

Frazeologie a školská praxe

Frazeologie je tradiční lexikologická disciplína. V poslední době se zájem lingvistů soustřeďuje také na její využívání ve školské praxi. Dlouhodobě se této činnosti věnují například Marie Čechová a Eva Mrhačová.

Naše rčení, pořekadla a přísloví procházejí stejně jako celá slovní zásoba neustálým vývojem. Některá z nich se v běžné komunikaci přestávají používat, jiná naopak vznikají. Mnohé z frazémů, které uvádějí frazeologické slovníky, nenajdeme ani v krásné literatuře. Když zalistujeme ve slovnících, zjišťujeme, že mnohé z uvedených frazeologických jednotek jsou pro nás oříškem. Jsme překvapováni jejich výrazem i obsahem,  seznáváme, že obsahují množství dnes už nepoužívaných slov (řečí plné ošitky, pod pavuz by to nepobral). Odborníka i běžného čtenáře zaujme také struktura ustálených pojmenování a jejich etymologie.

Je tedy zřejmé, že frazeologie představuje bohatý jazykový materiál, který se jeví jako ideální pro využívání ve školské praxi. Jak tento materiál zpracovávají  současné  učebnice určené studentům gymnázií?

Gymnázium v Kojetíně používá ve výuce českého jazyka učebnici  nakladatelství Fraus. Učivo o frazeologii jsme našli v učebnici  Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia v kapitole nauka o slovní zásobě, v oddílu nazvaném  Slovo, sousloví a rčení. Na s. 16 je uvedena klasifikace ustálených víceslovných výrazů:

1. rčení, 2. přísloví, 3. pořekadla.

Na s. 15 a 16 je zařazeno celkem pět úkolů. Jsou zaměřeny na vysvětlení významu rčení (cítit pevnou půdu pod nohama, nemá to hlavu ani patu, patří do starého železa ad.), na vyjadření vlastností pomocí rčení, přísloví nebo jiných ustálených obratů, např. přirovnání (pilný, chytrý, zbabělý ad.), na tvoření rčení s uvedenými slovy (pata, hlava, noha, ruka, oko, srdce, jazyk) a na doplňování chybějících substantiv a adjektiv (Achilova _______, _________ píle, labutí __________ ad.). Žáci mají možnost využít vhodná slova z nabídky ( pata, mravenčí, píseň ad.).

V Učebnici českého jazyka pro 2. ročník gymnázií vydavatelství SPN je učivo o frazémech součástí kapitoly Nauka o slovní zásobě (s. 7 – 52) . V oddílu Způsoby (formy) pojmenování jsou stručně charakterizovány tyto pojmy: složené pojmenování, sousloví, víceslovné (multiverbální) pojmenování a univerbizovaný výraz a frazeologismus (frazém, idiom) a zkratka.

Výklad o frazeologii  autor učebnice Jiří Kostečka zahrnuje dále také do oddílu Větné pojmenovací jednotky, Uvádí zde pojmy větný frazeologismus (větný frazém, větný idiom), pořekadlo, rčení (úsloví) a přísloví.

Celkem jsou zde frazeologii věnovány dvě strany textu. Bohužel zde není zařazeno žádné cvičení, které by umožňovalo látku procvičit.

Na víceletém gymnáziu v Kojetíně se v této době používá  učebnice Český jazyk. Přehled středoškolského učiva z roku 2006. Kapitola lexikologie obsahuje 9 stran zhuštěného výkladu základních pojmů.

Frazeologii je věnováno pouze 15 řádek textu. Nejprve je definován frazém, pak následuje stručná charakteristika pojmů rčení, pořekadla, pranostiky, přísloví a kulturní frazémy. Zde autorka Drahuše Mašková uvádí: „Kulturní frazémy jou převážně cizího původu. Poté následují příklady. Cuius regio, eius religio. – Čí je země, toho víra. In memoriam – na památku, in natura – přirozeně. Podle mého názoru zde mohly být uvedeny také  další kulturní frazémy, například  frazémy odkazující na antiku jako Achillova pata, sysifovské úsilí, Pyrrhovo vítězství, nosit sovy do Athén, Tantalova muka a také frazémy, které mají svůj původ už v bibli: vypít kalich hořkosti, být trnem v oku, nosit na čele Kainovo znamení, vzpomínat na egyptské hrnce masa, být jako filištín, neházet perly sviním, smrdět jako Herodes, dostat houby s octem.

Ani v tomto přehledu učiva nenajdeme cvičení zaměřené na frazémy.

Jako vyhovující se nám ve vztahu k frazeologické problematice jeví učebnice nakladatelství Fraus. Výklad je zde stručný, ale výstižný, a prezentované úkoly jsou dobře připravené a plní svůj účel

Vyučující ale nemůže využít další dvě učebnice jako zdroj pro procvičování učiva. Jisté možnosti mu nabízí Metodický portál RVP, kam učitelé zavěšují pracovní listy a soubory obsahující  aktivity, které je možné využít ve výuce.

V souvislosti s tématem našeho příspěvku jsme připravili několik typů  úkolů zaměřených na využití frazémů s číselnými výrazy pro školskou praxi:

 

Doplňte číselný výraz do frazémů:

_______ krát měř, __________řež, jeden je za ___________ a ____________ bez dvou za ___________, hráli až __________ housle, kdo šetří, má za _____.

 

Vyjádřete frazémem obsahujícím číselný výraz:

Běžel hodně rychle, mluvil zmateně, zvládl to rychle, zvládl to výborně.

(ostošest, páté přes deváté, na jedničku, jedna na dvě)

 

Napište frazém, který vyjadřuje následující význam:

Zvládnout několik věcí zároveň, ten už je někde hodně daleko, dělat něco společně.

 


Vysvětlete význam frazémů:

Mám to z první ruky, dvakrát měř, jednou řež,  dělat první poslední, jedna vlaštovka jaro nedělá, koupil to z druhé ruky,  přišel za minutu dvanáct.


Který frazém se ukrývá v tomto obrázku:

Dva kohouti na jednom smetišti, hrát první housle, když se dva perou, třetí se směje, šlo mu to jedním uchem dovnitř a druhým uchem zase ven, seděl na dvou židlích.

 

Zadání úkolu a hypotézy

Dalším cílem našeho příspěvku bylo zjistit, jak jsou žáci 3. a 4. ročníku  víceletého gymnázia schopni  pracovat s frazémy obsahujícími  číselné výrazy. Zadání úkolu jsme realizovali ve dvou třídách na gymnáziu v Kojetíně v hodině slohu. Celkem jsme získali 54 prací, z toho 28 ze 3. ročníku a 26 ze 4. ročníku. Frazémy  jsme poté excerpovali a klasifikovali z hlediska četnosti výskytu a  ze slovnědruhového hlediska.

 

Před zahájením výzkumu jsme stanovili následující hypotézy:

 

Hypotéza 1

Žáci obou tříd dohromady vytvoří více než 50 různých frazémů obsahujících číselný výraz.

 

Hypotéza 2

Žáci ve svých pracích použijí nejčastěji frazémy obsahující číselný výraz jeden, popřípadě první.

 

V hodině slohu učitelka nejprve s žáky

 

probrala učivo o frazémech. Poté se zaměřila na cvičení, která si sama připravila.  Žáci měli za úkol vysvětlovat význam uvedených frazémů, vyjadřovat frazémem uvedené významy a doplňovat chybějící výraz do uvedených frazémů. Žádné z těchto cvičení neobsahovalo frazémy s číselným výrazem.

Následovalo vysvětlení a zadání úkolu: Žáci měli za 30 minut napsat libovolný slohový útvar  a použít v nich frazémy s číselným výrazem. Použité frazémy měli podtrhnout, aby bylo možné vyhodnotit, která pojmenování považují žáci za frazém. Vyučující žákům  zdůraznila, aby se kromě uvádění příkladů frazémů  zaměřili také na významovou stránku svého příběhu.

 

Vyhodnocení úkolu

Žáci 3. ročníku použili celkem 44 různých frazémů, žáci 4. ročníku 47 frazémů.
POZNÁMKA: započítali jsme pouze správně použité frazémy obsahující  číselný výraz.

Žáci ve svých pracích použili celkem 67 různých frazémů s číselným výrazem. 60 z nich bylo použito správně, v 7 případech žáci nevyhověli zadání. První hypotéza byla tedy potvrzena.

 

Pokud jde o správně použité frazémy,  vyhodnotili jsme je podle četnosti výskytu:

 

Nejčastěji žáci použili frazém dvakrát měř, jednou řež – celkem 42krát.

Následovaly frazémy v tomto pořadí:

jedna vlaštovka jaro nedělá – 40

zabít dvě mouchy jednou ranou – 14

jeden je za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet – 12

první vyhrání z kapsy vyhání – 10

jednou jsi nahoře a jednou dole – 9 

do třetice všeho dobrého – 9

utíkat (běžet, pracovat ) ostošest - 8

stokrát opakovaná lež se stala pravdou – 7

hrát druhé housle – 7

pro jedno kvítí slunce nesvítí – 5 ad.

 

Pouze jednou se ve studentských pracích objevily tyto příklady:

sedět na dvou židlích

přijít za pět minut dvanáct

dát si dvacet

měl to hotové raz dva

měl to hotové ajn cvaj.

 

Pokud jde o číselné významy vyjádřené v jednotlivých příkladech,  žáci nejčastěji použili frazémy obsahující  číselný výraz  jeden nebo první – ve  22 případech z celkového počtu 67, což činí 30,4 %.  Tím se potvrdila také naše druhá hypotéza.

Zaznamenané příklady:

dělat první poslední; hrál první housle; první vyhrání z kapsy vyhání; první pán, potom pes;

jeden krok vpřed, dva kroky vzad; první hnůj, potom úroda; jedna vlaštovka jaro nedělá; zabít dvě mouchy jednou ranou; pro jedno kvítí slunce nesvítí; jeden je za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet; dal si jedna a jedna dohromady; šlo to jedna dvě; udělat to na jeden zátah; táhnout za jeden provaz; byli jeden jako druhý; jeden hot a druhý čehý.

 

Z hlediska slovnědruhové příslušnosti jsme mezi frazémy s číselnými výrazy zaznamenali:

Substantiva: milostný trojúhelník; kvadratura kruhu.

Adjektiva: milionový člověk;  pamatuje stoletou válku;

Adverbia: pracovali ostošest

 

Číslovky  základní:

jedna vlaštovka jaro nedělá; dva kohouti na jednom smetišti; kdo šetří, má za tři; jeden je za 18 a druhý bez dvou za 20; sedět na dvou židlích; jedl za dva.

Číslovky  řadové:

hrál první housle; první vyhrání z kapsy vyhání; psali páté přes deváté; hrát druhé housle;

dělat první poslední; být v sedmém  nebi.

Číslovky  násobné:

dvakrát měř, jednou řež; stokrát opakovaná lež se stala pravdou; opakovat něco stokrát/ tisíckrát.

Číslovky  druhové:

Nebyl zaznamenám žádný příklad.

Číslovky  souborové:

devatero řemesel, desátá bída; za devatero horami a řekami; přeletělo sedmero krkavců.

Číslovky  neurčité:

víc hlav víc ví;  mnoho povyku pro nic.

 

Zaznamenali jsme také frazém obsahující číslovku základní i řadovou:

přijít pět minut po dvanácté,

a také příklad obsahující číslovku souborovou i řadovou: devatero řemesel, desátá bída.

 

V některých případech žáci frazémy modifikovali:

první pán, potom pes namísto napřed pán, potom pes;

první hnůj, potom úroda namísto napřed hnůj, potom úroda;

 

Z celkového počtu 67 podtržených výrazů  uvedli žáci chybně 7 příkladů.

Jednak uplatnili   frazémy, které neobsahují číselný výraz:  modifikovaný frazém lepší mít holuba na střeše, než vrabce v hrsti živit (namísto  lepší vrabec v hrsti než holub na střeše);

dali hlavy dohromady; být namol.

Mezi frazémy zařadili omylem také úryvky z dětských říkanek obsahující číslovky: jedna dva tři čtyři pět, cos to Janku cos to sněd; jedna dvě, Honza jde.

Někteří respondenti popustili uzdu své fantazii a vytvořili zajímavé příklady jako předčítat desatero (užito ve významu dát se na pokání a motivováno zřejmě frazémem číst někomu levity ve významu kárat někoho), je lépe žít jeden den jako lev než sto let jako ovce

 

Studenti samozřejmě nevyčerpali všechny možnosti. V jejich pracích chyběly překvapivě například  frazémy:

začínat od nuly; POZNÁMKA  – tento frazém není uveden ani není v SČFI;

být úplná nula;

jít na dvě nuly;

mít to za pár;

neumět  napočítat do pěti;

jde to s ním od deseti k pěti;

dostat (naložit někomu) pětadvacet ad.

 

Vyskytly se pouze dva příklady s číslovkou neurčitou, respondenti opomenuli například:

za málo peněz hodně muziky;

mnoho myslivců/psů, zajícova smrt;

 

Chceme-li stručně zhodnotit úroveň odevzdaných příběhů, musíme zdůraznit, že se jednalo  o přípravu na jejich slohovou práci, kterou psali o dva týdny později. Zadání slohové práce spočívalo v napsání vypravování, v němž měli žáci použít frazémy obsahující výrazy vyjadřující barvy ***.

Mezi jednotlivými žáky jsem zaznamenali značné individuální rozdíly. Pro některé byl úkol náročný hlavně z časového hlediska: Buď se jim nepodařilo útvar  dokončit, nebo v závěru značně improvizovali na úkor kvality a někdy i smyslu. Další problém spočíval v tom, že se žáci nechali unést linií příběhu a na frazémy pozapomněli, takže jich použili velmi málo (nejnižší počet – 2). Jedna ze studentek naopak použila 10 různých frazémů.

Jeden student se pokusil svůj příběh zveršovat, ale zaměřil se spíše na rýmování a použil pouze dva příklady, z toho  jeden  nesprávně, takže výsledný elaborát měl nevalnou úroveň:

… jedna a jedna není pět

věděl to náš děd.

Však babka blbá byla

proto se aj napálila

nebyla teďˇplatná

jedna známá rada.

Dvakrát měř a jednou řež,

to je pěkná lež.

Když někdo měřit neumí,

tak je pěkně v prdeli.

plyne z toho poučení

buďme všichni učení.

 

Některé pokusy byly naopak velmi zdařilé, jako příklad uvádíme úvodní část jednoho příběhu:

Byl jednou jeden král, pod nosem měl mušku. Říkali mu:  Dvakrát měř a jednou řež, ale on by udělal první poslední, aby hrál první housle. Varovali ho – první vyhrání z  kapsy vyhání, ale on – půjdu první, neboť první pán, potom pes, a kdyby to nešlo, tak jeden krok vpřed, dva kroky vzad. … Operace Barbarossa zahájena.

 

Závěr

Problematika frazeologie představuje širokou a mnohovrstevnou škálu pojmenování. Práce s frazémy žáky baví, protože se rádi podivují neobvyklým slovním spojením a dumají nad významem neznámých a zapomenutých slov. Problematika frazeologie je využitelná také z hlediska mezipředmětových vztahů. Lingvisté srovnávají frazémy v jednotlivých jazycích (významné podobnosti jsou třeba mezi českými a německými frazeologickými obraty) a ve školské praxi by bylo jistě zajímavé srovnávat české frazémy a idiomy  s cizojazyčnými. Velice vděčné jsou pro žáky příklady jako je to pro mě španělská vesnice s polským synonymem „je to pro mě český film“ ad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk - literatura - komunikace
14. 12. 2016

Nová čísla časopisu Jazyk - literatura - komunikace jsou ke stažení zde. bodrum escort bayan ankara escort bayan mobile porn wso shell

Pozvánka
01. 08. 2015

Katedra českého jazyka a literatury si vás dovoluje pozvat na konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka.

Pracovní listy projektu MediaSet
05. 04. 2015

Pracovní listy projektu MediaSet jsou online ke stažení.

Nové číslo časopisu Jazyk, literatura, komunikace
12. 12. 2014

Nové číslo časopisu Jazyk, literatura, komunikace je ke stažení zde. bodrum escort bayan ankara escort bayan mobile porn wso shell

Specifika jazyka hráčů hry Minecraft
11. 08. 2014

České děti hrají online hry a využivají specifický jazyk. O tom, jak komunikují hráči populární hry Minecraft si můžete přečíst zde.

Realizováno v rámci projektu:
Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/08.0018

(c) Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Webmaster: Kamil Kopecký (c) 2009-2012


Counter od 6.5.2011
TOPlist